Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Zerotax s.r.o.
Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky a servis

1. Záručná doba je 24 mesiacov alebo 12 mesiacov pri použitom tovare odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.
5. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, náhradným dielom t.j. najmä pri:
● porušení ochranných pečatí a nálepok,
● použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru,
● pri testovaní náhradných dielov (dotykové plochy, LCD displeje) nelepiť tieto diely na stredový rám inak nebude reklamácia uznaná,
● náhradné diely je nutné testovať len pripojením konektorov – nasadeným náhradným dielom nebude uznaná reklamácia,
● neodstraňujte ochranné fólie z LCD displejov, dotykových plôch a ďalších častí náhradných dielov,
● reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou pošty alebo poškodenie tovaru zavinené poštovou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka poštovej služby
● poškodený tovar kupujúci od pošty neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru,
● kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru,
● ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu kupujúci,
● pri servise zariadenia sa uplatňuje záručná doba 3 mesiace na servisný úkon
● na zariadenia poškodené tekutinou sa záruka nevzťahuje,
● zariadenie po páde resp. inom mechanickom poškodení, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku alebo potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou: v týchto prípadoch sa môže prejaviť skrytá chyba po otvorení zariadenia (servisnom úkone) v našom servisnom stredisku. Skrytá chyba môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Servisné stredisko nemá žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia zistené po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené
● kupujúci si je vedomý, že pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivých aplikácií, atď) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Servisné stredisko za stratu týchto dát nezodpovedá. Strate dát je možné predísť zálohovaním dát. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byť spoplatnená podľa platného cenníka služieb servisného strediska. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových kariet ponechaných v zariadení
6. UPOZORNENIE:
NÁHRADNÝ DIEL JE URČENÝ K VÝMENE ODBORNÝM PRACOVNÍKOM. PRI PRÍPADNEJ REKLAMÁCII POŽADUJEME POTVRDENIE SERVISNÉHO STREDISKA, ŽE VÝMENA BOLA VYKONANÁ ODBORNÝM A ZAŠKOLENÝM PRACOVNÍKOM. Ak bude náhradný diel montovaný nekvalifikovanou osobou REKLAMÁCIA NEBUDE UZNANÁ. Doklad o montáži v servisnom stredisku je nutné priložiť k faktúre a so stručným popisom závady pri zaslaní náhradného dielu na reklamáciu.
7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
● Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
● Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí)
● V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
● Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

3. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte osobne na predajni (P. O. Hviezdoslava 26, 960 01 Zvolen) alebo na tel. čísle 0911 890 912.